Zakład Zagospodarowania Odpadów

Skróty pojawiające się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

UE - Unia Europejska

RPO - Regionalny Program Operacyjny

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

FAZS - Fundusz Aktywiazacji Zawodowej Skazanych

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PCC - Podatek od czynności cywilnoprawnych

PPIS - Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

PIP - Państwowa Inspekcja Pracy

UG - Urząd Gminy

PPOŻ - Przepisy przeciwpożarowe

DZ.U. - Dziennik Ustaw

POZ. - Pozycja

PÓŹN. ZM. - Późniejszymi zmianami

ZZO - Zakład Zagospodarowania Odpadów

SP. Z O.O. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UM - Urząd Miasta

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia