Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dotyczącej obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie majątku publicznego przez osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą, podaje do wiadomości dane za ostatnie 5 lat obejmujące:

  • wartość netto majątku trwałego (stan na 31 grudnia),
  • wynik finansowy netto (za rok),
  • stan zobowiązań z tyt. pożyczek, kredytów, obligacji razem (stan na 31 grudnia),
  • otrzymana pomoc publiczna EDB (za rok),
  • ciężar publiczny (za rok)

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł i dzieli się następująco:

 

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Aktualny stan kapitału

ilość udziałów

wartość jedn. udziału

wartość łączna kapitału

Gmina Miejska Chojnice

61602

50,00 zł

     3 080 100,00 zł

Gmina Chojnice

25495

50,00 zł

1 274 750,00 zł

Miasto i Gmina Czersk

32211

50,00 zł

1 610 550,00 zł

Gmina Brusy

20884

50,00 zł

1 044 200,00 zł

Gmina Konarzyny

3505

50,00 zł

175 250,00 zł

Gmina Człuchów

15803

50,00 zł

790 150,00 zł

Gmina Miejska Człuchów

22526

50,00 zł

1 126 300,00 zł

Miasto i Gmina Czarne

14738

50,00 zł

736 900,00 zł

Miasto i Gmina Debrzno

14622

50,00 zł

731 100,00 zł

Gmina Przechlewo

9695

50,00 zł

484 750,00 zł

suma

221081

X

11 054 050,00 zł

 

 

Zestawienie pozycji majątku:

 

Wyszczególnione   2017 2018
       
Wartość netto majątku trwałego                41 495 156,42 zł 39 032 754,58 zł
Wynik finansowy netto   547 872,66 zł 22 236,14 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek            14 526 502,00 zł 11 983 962,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna        44 060,37 zł 54 489,19 zł
w tym:                                       
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013   - zł - zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW          - zł - zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW            - zł - zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"              - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice                                      - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń FAZS            44 060,37 zł 54 489,19 zł
       
Ciężar publiczny razem   2 801 696,95 zł 2 684 651,80 zł
w tym:                                       
podatek od osób prawnych           169 215,00 zł 50 269,00 zł
składki ZUS           773 682,45 zł 886 582,80 zł
podatek od nieruchomości            667 396,00 zł 678 422,00 zł
składki PFRON     83 231,00 zł 94 676,00 zł
podatek od środków transportu                 12 708,00 zł 13 644,00 zł
opłaty PCC i inne                1 808,50 zł 2 586,00 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska   1 093 656,00 zł 958 472,00 zł

 

 

Wyszczególnione 2019 2020 2021
       
Wartość netto majątku trwałego             36 363 950,72 zł  33 993 965,44 zł  37 177 491,37 zł 
Wynik finansowy netto    - 268 263,58 zł 982 025,14 zł  565 138,09 zł 
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek          10 799 922,00 zł  8 363 337,00 zł  6 708 292,78 zł 
Otrzymana pomoc publiczna      127 412,03 zł 74 417,51 zł 32 912,61 zł
w tym:                                       
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013 - zł - zł - zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW        - zł - zł - zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW          - zł - zł - zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"            - zł - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice                                    - zł - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń FAZS          54 912,03 zł 74 417,51 zł 32 912,61 zł
dofinansowanie FAZS do zakupu separatora  72 500,00 zł - zł - zł
       
Ciężar publiczny razem 4 423 062,69 zł 6 116 259,02 zł 5 802 186,12 zł
w 5tym:                                       
podatek od osób prawnych         - zł 392 241,00 zł 204 448,00 zł
składki ZUS         1 034 981,37 zł 1 105 970,02 zł 1 241 700,12 zł
podatek od nieruchomości          693 684,00 zł 745 611,00 zł 747 524,00 zł
składki PFRON  110 677,00 zł 112 460,00 zł 116 387,00 zł
podatek od środków transportu               13 956,00 zł 15 360,00 zł 19 778,00 zł
opłaty PCC i inne              10 550,32 zł 1 106,00 zł 987,00 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska 2 559 214,00 zł 3 743 511,00 zł 3 471 362,00 zł