Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dotyczącej obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie majątku publicznego przez osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą, podaje do wiadomości dane za ostatnie 5 lat obejmujące:

  • wartość netto majątku trwałego (stan na 31 grudnia),
  • wynik finansowy netto (za rok),
  • stan zobowiązań z tyt. pożyczek, kredytów, obligacji razem (stan na 31 grudnia),
  • otrzymana pomoc publiczna EDB (za rok),
  • ciężar publiczny (za rok)

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł i dzieli się następująco:

 

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Aktualny stan kapitału

ilość udziałów

wartość jedn. udziału

wartość łączna kapitału

Gmina Miejska Chojnice

61602

50,00 zł

3 080 100,00 zł

Gmina Chojnice

25495

50,00 zł

1 274 750,00 zł

Miasto i Gmina Czersk

32211

50,00 zł

1 610 550,00 zł

Gmina Brusy

20884

50,00 zł

1 044 200,00 zł

Gmina Konarzyny

3505

50,00 zł

175 250,00 zł

Gmina Człuchów

15803

50,00 zł

790 150,00 zł

Gmina Miejska Człuchów

22526

50,00 zł

1 126 300,00 zł

Miasto i Gmina Czarne

14738

50,00 zł

736 900,00 zł

Miasto i Gmina Debrzno

14622

50,00 zł

731 100,00 zł

Gmina Przechlewo

9695

50,00 zł

484 750,00 zł

suma

221081

X

11 054 050,00 zł

 

 

Zestawienie pozycji majątku:

 

Wyszczególnione   2018 2019
       
Wartość netto majątku trwałego                39 032 754,58 zł 36 363 950,72 zł
Wynik finansowy netto   22 236,14 zł - 268 263,58 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek            11 983 962,00 zł 10 799 922,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna        54 489,19 zł 127 412,03 zł
w tym:                                       
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013   - zł - zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW          - zł - zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW            - zł - zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"              - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice                                      - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń FAZS            54 489,19 zł 54 912,03 zł
dofinansowanie FAZS do zakupu separatora   - zł 72 500,00 zł
Ciężar publiczny razem   2 684 651,80 zł 4 423 062,69 zł
w tym:                                       
podatek od osób prawnych           50 269,00 zł - zł
składki ZUS           886 582,80 zł 1 034 981,37 zł
podatek od nieruchomości            678 422,00 zł 693 684,00 zł
składki PFRON     94 676,00 zł 110 677,00 zł
podatek od środków transportu                 13 644,00 zł 13 956,00 zł
opłaty PCC i inne                2 586,00 zł 10 550,32 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska   958 472,00 zł 2 559 214,00 zł

 

 

Wyszczególnione 2020 2021 2022
       
Wartość netto majątku trwałego             33 993 965,44 zł  37 177 491,37 zł  43 778 402,28 zł 
Wynik finansowy netto 982 025,14 zł   565 138,09 zł  474 980,74 zł 
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek          8 363 337,00 zł  6 708 292,78 zł  8 705 115,79 zł 
Otrzymana pomoc publiczna      74 417,51 zł 32 912,61 zł 5 812 485,61 zł
w tym:                                       
dotacja z NFOŚiGW - zł - zł 5 689 350,00 zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW        - zł - zł - zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW          - zł - zł - zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"            - zł - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice                                    - zł - zł 49 256,46 zł
dofinansowanie do wyngrodzeń FAZS          74 417,51 zł 32 912,61 zł 73 879,15 zł
dofinansowanie FAZS do zakupu separatora  - zł - zł - zł
       
Ciężar publiczny razem 6 116 259,02 zł 5 802 186,12 zł 3 451 079,25 zł
w tym:                                       
podatek od osób prawnych         392 241,00 zł 204 448,00 zł 244 925,00 zł
składki ZUS         1 105 970,02 zł 1 241 700,12 zł 1 500 016,17 zł
podatek od nieruchomości          745 611,00 zł 747 524,00 zł 790 986,00 zł
składki PFRON  112 460,00 zł 116 387,00 zł 91 898,00 zł
podatek od środków transportu               15 360,00 zł 19 778,00 zł 23 208,00 zł
opłaty PCC i inne              1 106,00 zł 987,00 zł 9 060,08 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska 3 743 511,00 zł 3 471 362,00 zł 790 986,00 zł