Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dotyczącej obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie majątku publicznego przez osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą, podaje do wiadomości dane za ostatnie 5 lat obejmujące:

  • wartość netto majątku trwałego (stan na 31 grudnia),
  • wynik finansowy netto (za rok),
  • stan zobowiązań z tyt. pożyczek, kredytów, obligacji razem (stan na 31 grudnia),
  • otrzymana pomoc publiczna EDB (za rok),
  • ciężar publiczny (za rok)

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł i dzieli się następująco:

 

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Stan kapitału na rok 2021

ilość udziałów

wartość jedn. udziału

wartość łączna kapitału

Gmina Miejska Chojnice

61602

50,00 zł

     3 080 100,00 zł

Gmina Chojnice

25495

50,00 zł

1 274 750,00 zł

Miasto i Gmina Czersk

32211

50,00 zł

1 610 550,00 zł

Gmina Brusy

20884

50,00 zł

1 044 200,00 zł

Gmina Konarzyny

3505

50,00 zł

175 250,00 zł

Gmina Człuchów

15803

50,00 zł

790 150,00 zł

Gmina Miejska Człuchów

22526

50,00 zł

1 126 300,00 zł

Miasto i Gmina Czarne

14738

50,00 zł

736 900,00 zł

Miasto i Gmina Debrzno

14622

50,00 zł

731 100,00 zł

Gmina Przechlewo

9695

50,00 zł

484 750,00 zł

suma

221081

X

11 054 050,00 zł

 

 

Zestawienie pozycji majątku:

Wyszczególnienie 2010 2011 2012
       
Wartość netto majątku trwałego 388 139,08 zł   1 701 084,88 zł  34 489 261,94 zł
Wynik finansowy netto 383 538,54 zł 513 278,13 zł 240 211,56 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek -   zł 2 630 423,00 zł 13 593 902,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna -   zł 2 636 942,61 zł 21 846 566,24 zł
w tym:      
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013 -   zł 6 519,61 zł 10 883 087,24 zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW -   zł -   zł -   zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW -   zł 2 630 423,00 zł 10 963 479,00 zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"   -   zł -   zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice      
       
Ciężar publiczny razem 1 672 851,78 zł 1 938 175,93 zł 1 977 663,62 zł
w tym:      
podatek od osób prawnych 89 725,00 zł 123 833,00 zł 66 655,00 zł
składki ZUS 18 506,36 zł 36 508,49 zł 68 391,14 zł
podatek od nieruchomości 104 255,98 zł 104 548,80 zł 142 404,00 zł
składki PFRON -   zł -   zł -   zł
podatek od środków transportu -   zł -   zł -   zł
opłaty PCC i inne 3 452,00 zł 3 407,00 zł 690,00 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska 1 456 912,44 zł 1 669 878,64 zł 1 699 523,48 zł

 

 

 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015
       
Wartość netto majątku trwałego 38 414 216,69 zł 38 414 216,69 zł 36 109 326,20 zł
Wynik finansowy netto 1 184 233,30 zł 1 481 235,89 zł 973 217,38 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek 13 394 502,00 zł 12 198 102,00 zł 11 001 702,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna 2 503 686,07 zł 945 305,51 zł 125 625,99 zł
w tym:      
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013 2 484 486,07 zł 907 441,51 zł -   zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW 19 200,00 zł 37 864,00 zł 20 003,94 zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW -   zł -   zł -   zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce" -   zł -   zł 95 736,63 zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice     9 885,42 zł
       
Ciężar publiczny razem 2 310 714,76 zł 2 606 784,69 zł 2 719 544,27 zł
w tym:      
podatek od osób prawnych 301 279,00 zł 413 123,00 zł 265 030,00 zł
składki ZUS 271 846,76 zł 457 039,84 zł 627 641,87 zł
podatek od nieruchomości 163 002,00 zł 446 495,00 zł 599 747,00 zł
składki PFRON 16 256,00 zł 21 595,00 zł 44 101,00 zł
podatek od środków transportu 1 954,00 zł 3 274,00 zł 10 100,00 zł
opłaty PCC i inne 6 207,00 zł 18 823,85 zł 2 183,40 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska 1 550 170,00 zł 1 246 434,00 zł 1 170 741,00 zł

 

 

Wyszczególnione 2016 2017 2018
       
Wartość netto majątku trwałego              42 944 968,25 zł 41 495 156,42 zł 39 032 754,58 zł
Wynik finansowy netto 64 046,80 zł 547 872,66 zł 22 236,14 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek          15 807 302,00 zł 14 526 502,00 zł 11 983 962,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna      6 029 415,67 zł 44 060,37 zł 54 489,19 zł
w tym:                                       
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013 - zł - zł - zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW        - zł - zł - zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW          6 000 000,00 zł - zł - zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"            12 198,40 zł - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice                                    17 217,27 zł - zł - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń FAZS          14 362,69 zł 44 060,37 zł 54 489,19 zł
       
Ciężar publiczny razem 1 884 956,47 zł 2 801 696,95 zł 2 684 651,80 zł
w tym:                                       
podatek od osób prawnych         69 767,00 zł 169 215,00 zł 50 269,00 zł
składki ZUS         674 059,17 zł 773 682,45 zł 886 582,80 zł
podatek od nieruchomości          616 238,00 zł 667 396,00 zł 678 422,00 zł
składki PFRON   59 405,00 zł 83 231,00 zł 94 676,00 zł
podatek od środków transportu               12 708,00 zł 12 708,00 zł 13 644,00 zł
opłaty PCC i inne              3 415,30 zł 1 808,50 zł 2 586,00 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska 449 364,00 zł 1 093 656,00 zł 958 472,00 zł

 

Wyszczególnione 2019
   
Wartość netto majątku trwałego              36 363 950,72 zł
Wynik finansowy netto - 268 263,58 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek          10 799 922,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna      127 412,03 zł
w tym:                                   
dotacja z UE w ramach RPO 2007-2013 - zł
dotacja do wynagrodzeń WFOŚiGW        - zł
pożyczka preferencyjna WFOŚiGW          - zł
dotacja celowa WFOŚiGW - "porządek w praktyce"            - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń PUP Chojnice                                    - zł
dofinansowanie do wyngrodzeń FAZS          54 912,03 zł
dofinansowanie FAZS do zakupu separatora  72 500,00 zł
   
Ciężar publiczny razem 4 423 062,69 zł
w tym:                                   
podatek od osób prawnych         - zł
składki ZUS         1 034 981,37 zł
podatek od nieruchomości          693 684,00 zł
składki PFRON  110 677,00 zł
podatek od środków transportu               13956,00 zł
opłaty PCC i inne              10 550,32 zł
opłata z tyt. korzystania ze środowiska 2 559 214,00 zł